دل نوشته های سعید تاجیک | بلاگ

دل نوشته های سعید تاجیک

ساخت وبلاگ
پر زده دلبر به سویِ دلبرَشرفته ساقی به سراغِ کوثرَشرویِ دستِ او بُود جایِ طنابمی چکد خونِ غریبی از سرَشعلیِ خانه نشین راحت شده ...از نگاهِ قاتلینِ همسرَشکاش زهرا رو نگیرد ، که علی ...می شود خجل ز رویِ دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

دفن و غسل و کفن و شامِ غریبان با من ...( ای برادر تو فقط دور و برِ زینب باش )پاسخِ مَردم و اِطعامِ یتیمان با من ... ( ای برادر تو فقط دور و برِ زینب باش )ناسِزا شنیدن و غربتِ حیدر با من ...( ای برادر دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

شب بیست و سوم ( شب سوم مولا ) :خاكِ  پايِ  تو  بهشتِ  ديگر  استنجفت  قبله  ي  اهلِ  باور  استبه  خداييّ  تو  ميكُند  يقين ...هر  كه  از  حقيقتَت با خبر  استذوالفقارَت یا علی  ،  به  جايِ  خود ...تيغِ دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

شب سوم مولا علی (ع) :شبِ سوّمِ عزايِ حيدرهدلِ بچّه شيعه ها پُرْ شَرَرههر نفس بر لبِ زينب و حسين ...روضه ي جانسوزِ داغِ پدرهيلِ كربلا ميون دارِ عزاستنوحه خون ، شاهدِ كوچه ، مجتباستيتيمايِ كوفه بابا ندا دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

روز قدس و تمنّای فرج : 

اي صبر و قرار از دلِ ما بُرده ؛ بيا

از دوريِ تو ، دل شده آزُرده ؛ بيا

گويم به تَأَسّي از كلامِ رهبرَم ...

اي با " فرجَت قُدسْ گره خورده " بيا

دل نوشته های سعید تاجیک...
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

امان از اينهمه ظلم و ، امان از اينهمه كينهنمي ترسيم از آلِ  سگ و از آلِ بوزينهنمي ترسيم يك لحظه ، ز چنگالِ يهودي هانتَرسد ملّتِ ايران ، ز شمشيرِ سُعودي هاندارد كشورِ( سُلطان ) ، غم از تحريمِ آمريكانگر دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

 

تا عيدِ سعيدِ فطر اعلام شود ...
يكباره گناهِ روزه داران بخشند
ايكاش برايِ اربعينِ امسال ...
يك كرب و بلا ، به بيقراران ، بخشند
ايكاش پس از تلخيِ دردِ هجران ...
شيرينيِ وصل را به ياران ، بخشند

دل نوشته های سعید تاجیک...
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

 سخت است ولي مولا؛خوب است نمي آيي!اي دلبرِ بي همتا ؛ خوب است نمي آيي !در كوفه و شامِ ما ، تنها بِشَوي  تنهااي وارثِ عاشورا ؛ خوب است نمي آيي !ما اهلِ ريا هستيم ، دور از شهدا هستيمسرچشمه ي خوبيها ؛خوب دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

تخریب بقیع :در  بقيع  بايد  حرم  بَنا  كنيم( گنبد  و  گلدسته  اي  ) به  پا  كنيمبايد عاقبت شبيهِ  اربعين ...( بيست و هشتمِ  صفر ؛ غوغا كنيم )پا  به  پايِ  مهديِ  صاحبْ  زمان ...تربتِ  گمگشته  را  پيدا دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 3:06

 يوسُفِ ابرو كمانيّ عليانعكاسِ مهرَبانيّ علياي تجلّيِ جوانيّ عليبازتابِ پهلوانيّ علياي پُر از نشانه هايِ حيدريدلبرِ خدا ، خدايِ دلبريتيغِ ابرويت شبيهِ ذوالفقارگیسویت ستاره ي دنباله دارعقل را عشقِ تو ك دل نوشته های سعید تاجیک...ادامه مطلب
ما را در سایت دل نوشته های سعید تاجیک دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398 ساعت: 12:14